ZÁPIS  K  POVINNÉ  ŠKOLNÍ  DOCHÁZCE  PRO  ŠKOLNÍ  ROK  2021/2022

Vážení rodiče předškoláků,

vyhlášený termín zápisu se ruší. Zápis do prvních tříd bude probíhat dle metodického doporučení MŠMT bez osobní přítomnosti dětí i zákonných zástupců.

Podle metodického doporučení MŠMT pro organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních pro školní rok 2021/2022 zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy. Zápis v naší škole se uskuteční v termínu 12. – 30. 4. 2021. Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

  • do datové schránky školy
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce
  • poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
  • případně osobním podáním do schránky umístěné u hlavního vchodu školy (za prvními skleněnými dveřmi, schránka přístupná pondělí až pátek 8:00 – 18:00)

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

Pokud to situace po ukončení mimořádných opatření dovolí, uspořádáme setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy.

Žádost o přijetí si můžete od 8. 4. 2021 stáhnout z našich webových stránek nebo vyzvednout u schránky u hlavního vchodu školy v pondělí až pátek 8:00 – 18:00.

Pokud zákonný zástupce použije žádost vlastní, musí tato obsahovat  náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 a § 45 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. Zákon správní řád.

Zákonní zástupci, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky si

žádost o odklad mohou od 8. 4. 2021 stáhnout z našich webových stránek nebo vyzvednout u schránky u hlavního vchodu školy v pondělí až pátek 8:00 – 18:00. Přílohou žádosti musí být doporučení z pedagogicko psychologické poradny a od odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Žadatel o odklad zároveň podává žádost o přijetí.

Dětem, pro které naše škola není spádová, nemůžeme z kapacitních důvodů zaručit přijetí. Doporučujeme podání přihlášky ve spádové škole.

Další informace k zápisu naleznete v pravé části stránek v sekci Aktuálně.

Na základě nových opatření vlády budou všechny školy v příštích třech týdnech do 21.3. uzavřeny.

Ve dnech 1. – 19. 3 2021 bude výuka probíhat distančním způsobem
(on-line, e-mailem, telefonicky nebo v listinné podobě).

Podrobné informace naleznete na třídních stránkách.

Školní jídelna přerušuje na tyto dny provoz.

Vážení rodiče,

dle mimořádného opatření MZ Č.j.: MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN se *od
pondělí 1. března 2021* všem osobám (žáci i dospělí) zakazuje pohyb a
pobyt ve všech vnitřních prostorech školy bez ochranných prostředků
dýchacích cest, kterými jsou:

▪ *respirátor nebo obdobný prostředek *(vždy bez výdechového ventilu)
naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro
výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem
(např. FFP2/KN 95),

▪ *zdravotnická obličejová maska (chirurgická rouška) nebo obdobný
prostředek *naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky
(pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC

*To znamená, že bez chirurgické roušky nebo respirátoru nemohou žáci
vstoupit do školy.*

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/02/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-no%C5%A1en%C3%AD-ochrann%C3%BDch-prost%C5%99edk%C5%AF-d%C3%BDchac%C3%ADch-cest-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-25.-2.-2021-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf>

Organizace výuky od 8. 2. 2021 do 14. 2. 2021

pokračuje ve stejném režimu jako od 4. 1. 2021.

Prezenční výuka bude probíhat v prvních a druhých třídách,

ostatní ročníky budou na distanční výuce, informace obdrží prostřednictvím třídních stránek.