ORGANIZACE VÝUKY OD 30. 11. 2020

 Vyučování:

1. stupeň, 9. ročníkyprezenční výuka dle rozvrhu

ostatní ročníky – rotační režim po týdnech:

od 30. 11. – ve škole všechny 6. třídy a 8.A, distančně všechny 7. třídy a 8.B

od 7. 12. opačně

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu. Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách, a to i mimo areál školy.

Individuální konzultace ve škole jsou možné v odpoledních hodinách po skončení vyučování po domluvě s jednotlivými vyučujícími.

Příchod do školy:

Pro zajištění plynulého příchodu bude škola otevřena od 7:20 do 7:25 pro žáky prvního ročníku a od 7:25 do 7:30 pro žáky druhého ročníku.

7:30 – 7:33 – pátý ročník

7:33 – 7:37 – třetí ročník

7:37 – 7:40 – čtvrtý ročník

7:40 – 7:45 – osmý a devátý ročník

7:45 – 7:48 – šestý ročník (rotačně sedmý ročník)

Dojíždějící žáci, kteří vstupují do budovy od 7:00 do 7:15, čekají ve své šatně, je zakázán pohyb mezi šatnami. 6.B a 7.A střídavě ve čtenářském koutku (proti kabinetu TV).

Při vstupu do školy budou žáci dodržovat rozestupy. Žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny a školního klubu).

O polední přestávce žáci, kteří nechodí do družiny a školního klubu, opouštějí školu. Příchod nejdříve 20 minut před začátkem odpoledního vyučování. V případě velmi nepříznivého počasí mohou počkat ve svých šatnách, popřípadě v prostoru u stolků mezi šatnami (6.B. 7.A) při dodržení rozestupů a podmínky slušného chování. Nesmí se mísit žáci z jednotlivých tříd.

Obědy budou přihlášeny automaticky pro všechny třídy, které půjdou do školy. Kdo nenastoupí 30. 11., musí si obědy odhlásit.

Školní družina:

1. a 2. třídy budou ve svých odděleních, v oddělení smějí být žáci pouze jednoho ročníku.

Ranní družina od 6:00 – 6:30 všichni v přízemí formou dohledu. Od 6:30 v přízemí v provozu oddělení pro první třídy, v prvním poschodí oddělení pro žáky druhých tříd.

 

Školní klub:

Pro žáky 5. ročníku nelze zajistit, platba se posune do 2. pololetí.

Ranní klub – dohled od 6:45

přízemí 1. stupně – 3.B, 4.B ve svých třídách,

1.patro 1. stupně – 3.A, 4.C ve svých třídách

u stolků mezi šatnami – 4.A

Odpolední činnost klubu do 15:00, do 15:30 bude zajištěn dohled.

Výuka od 18. 11. 2020 v prvních a druhých třídách

Je povinnost nosit roušky pro všechny osoby pohybující se ve škole po celou dobu pobytu ve škole. Doporučujeme dětem mít jednu roušku na výuku a druhou do družiny.

Na třídních stránkách jsou informace, které se týkají jednotlivých tříd.

Třídní vyučující budou vyučovat ve svých třídách. Výuka začíná v 7:50. Jednotlivé třídy budou končit dle rozpisu výdejů obědů. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.

Ranní družina nebude v klasické podobě, protože se provoz řídí dokumentem MŠMT „Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. listopadu 2020“. Škola bude otevřena od 7:00 (hlavní vchod), žáci mohou čekat odděleně ve svých třídách. Dohled nad žáky bude zajištěn stejnou formou jako během přestávek, tedy jeden pedagogický pracovník na podlaží. Je nutné omezení kontaktu mezi žáky z různých tříd. Boční vchod nebude ráno v provozu.

Odchod na oběd:

1.A – 11:10

1.B – 11:15

1.C – 11:20

2.A – 11:40

2.B – 11:45

2.C – 11:50

Do jídelny děti odvádí třídní učitelka. Žáci, kteří nechodí na oběd, v uvedený čas odchází šatny. Upozorňujeme rodiče, že žáci nenavštěvující školní družinu odcházejí ze školy samostatně – čili nikdo s nimi nestojí u dveří a nečeká na rodiče.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

Ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení. Je třeba udržovat maximální možný rozestup mezi žáky z různých tříd. Žáci budou sedět po dvou u stolu v prostoru vymezeném pro jednu třídu.

Z jídelny odvádí družinové děti vychovatelka, nedružinové děti třídní učitelka do šatny.

Žádáme rodiče, aby potvrdili během pondělí přihlášení dítěte k obědu vedoucí školní jídelny.

 

Provoz školní družiny

I ve školní družině je povinnost zachovat homogenní skupiny, takže se žáci z různých tříd  nesmějí míchat.

Provoz školní družiny odpoledne do 16:00, od 16:00 do 16:30 mohou žáci čekat ve třídách stejně jako ráno. Dohled nad žáky jako o přestávkách.

Režim školní družiny bude po třídách:

1.A – p. Hrstková

1.B – p. Krulišová, p. Vedralová

1.C – p. Denková

2.A – p. Jírová

2.B – p. Šindelářová

2.C – p. Hrušková

Odpoledne budou žáci vycházet bočním vchodem. Rodiče budou zvonit na třídy dle rozpisu umístěného na dveřích.

Vážení rodiče/zákonní zástupci budoucího prvňáčka,

vzhledem k současné epidemiologické situaci se listopadová schůzka s rodiči budoucích prvňáčků nebude konat. Jakmile to bude možné, pozveme Vás na setkání do školy a budeme Vás informovat o průběhu zápisu, odkladech školní docházky, seznámíme Vás s prostředím a chodem školy a zodpovíme všechny Vaše případné dotazy. Zápis se bude konat v pátek 9. dubna 2021 od 13.00 do 17.00. Případné změny formy zápisu budou zveřejněny na našich webových stránkách, zašleme je k vyvěšení do mateřských škol a na obecní úřady. Pro rodiče žádající o odklad povinné školní docházky sdělujeme, že u zápisu předloží žádost o přijetí a současně žádost o odklad s doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna) a od odborného lékaře (dětského lékaře) nebo klinického psychologa. Protože objednací lhůty do pedagogicko-psychologické porady v Kolíně (Jaselská 826, tel.: 321722116) jsou dlouhé, doporučujeme se objednat co nejdříve.

Na stránkách MŠMT a níže uvedeném odkazu se dovíte, jak pomoci svým dětem k přípravě na školu:

https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku?highlightWords=desatero

Mgr. Hana Borová, řed. školy                                                   Mgr. Věra Kotrabová, zást. řed.

V Kouřimi dne 9.11. 2020

 

Pokračování distanční výuky

Vzhledem k usnesení vlády ČR ze dne 30. 10. 2020 č. 1112, o přijetí
krizového opatření s účinností od 2. 11. do 20. 11. 2020 pokračuje
distanční výuka. Informace najdete na třídních stánkách.

ORGANIZACE VÝUKY 

14. – 23. 10. 2020

Dle usnesení vlády ČR ze dne 12. 10. 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření vláda omezuje ode dne 14. 10. do 1. 11. 2020 provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole. 

Rovněž se zakazuje osobní přítomnost žáků ve školní družině a školním klubu.

Ve dnech 14. – 23. 10 2020 bude výuka probíhat distančním způsobem (on-line, e-mailem, telefonicky nebo v listinné podobě). 

Podrobné informace naleznete na třídních stránkách.

Školní jídelna přerušuje na tyto dny provoz.

V žádosti o ošetřovné nebude třeba potvrzení školy o tom, že je uzavřená – postačí čestné prohlášení.

V týdnu od 26. do 30. října mají všichni žáci prvního i druhého stupně prodloužené podzimní prázdniny.