Informace o obnovení osobní přítomnosti žáků ve škole a jejich podmínkách

Na základě usnesení vlády ze dne 30. dubna 2020 č. 491 vydalo MŠMT Soubor hygienických pokynů k ochraně zdraví a provozu základních škol v období do konce školního roku 2019/2020

ke stažení na:

http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy; v případě žáků 9. ročníku do 7. 5. 2020, v případě žáků 1. stupně do 18. 5. 2020.

Při prvním vstupu do školy žák odevzdá čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s vymezením osob s rizikovými faktory – viz příloha Čestné prohlášení. Prohlášení si můžete také vyzvednout u hlavního vchodu školy za prvními dveřmi. Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Při cestě do školy a ze školy a při pohybu před školou se na žáky a všechny osoby vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména: 

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky.
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti). 

Podmínky pobytu ve škole

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. 
 • Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami. 
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. 
 • Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat. 
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy. 
 • Neprodleně po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem). 
 • Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné
 • Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15,  jeden žák v lavici. 
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
 • Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku. 
 • Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě. 
 • Po skončení vzdělávacích aktivit zajistí pedagogický pracovník plynulý odchod žáků ze školy při dodržení stanovených hygienických pravidel v určený čas.

Následují informace pro žáky 9. ročníku. Upřesňující informace pro žáky 1. – 5. ročníku zveřejní škola ve druhém květnovém týdnu.

Specifika pro žáky 9. ročníku připravující se na přijímací zkoušky na střední školy 

v době od 11. 5. 2020 

 • V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky. 
 • Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny pouze žáky 9.ročníků. 
 • Maximální počet žáků ve skupině je 15. 
 • Složení skupin je neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020. 
 • Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků, pokud je to nezbytné ve vztahu k přípravě na přijímací zkoušky. 
 • Obsahem je učivo především z předmětů přijímací zkoušky, cílem je příprava na přijímací zkoušku. 

Časový rozsah a organizace: 

Vzdělávací aktivity budou probíhat ve dnech pondělí, středa, pátek od 7:50 do 11:25.