Dravci

Sokolník pan Zaleš z jižních Čech, majitel 28 kusů dravých ptáků, navštívil 13. 9. 2021 naši školu, aby předal dětem obou stupňů informace o dravcích a předvedl výcvik těchto ptáků. Prohlédnout fotografie si můžete zde.

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ K PROVOZU OD 13.9.2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
 Připomínáme, že platnost Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR upravující provoz škol a školských zařízení (č. j.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN) končí k 10. 9. 2021. Od 13. 9. 2021 proto nebude ve školách a školských zařízeních platit povinnost zajištění screeningového testování dětí a žáků. Tímto také končí povinnost zaměstnanců prokazovat se OTN (ukončeným očkováním, negativním testem nebo proděláním nemoci covid-19).
 Nadále zůstávají v platnosti běžná pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest ve školách, což především znamená, že žáci nejsou povinni nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu v případě, že jsou usazeni, a pedagogičtí pracovníci nejsou povinni nosit ochranný prostředek v případě, kdy poskytují vzdělávání. Další výjimky jsou uvedeny v mimořádném opatření k nošení ochranného prostředku, který naleznete zde, ve znění této úpravy. Jinak však platí povinnost ochrany dýchacích cest v budově školy.
 V případě, kdy dítě, žák či student odmítne nošení ochranného prostředku tehdy, kdy je to jeho povinností, škola mu neumožní osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb. Dítě, žák či student není automaticky omluven ze svého vzdělávání a záleží na přístupu konkrétní školy, resp. na pravidlech stanovených ve školním řádu. Upozorňujeme, že povinnost nosit stanovený prostředek ochrany dýchacích cest nelze považovat za zásah do osobní integrity osoby. Pouze odmítání povinnosti nošení ochrany dýchacích cest tedy není dostatečným omluvitelným důvodem pro neúčast na prezenční výuce a plnění povinné školní docházky. Školám se v takových případech nedoporučuje ani poskytování distanční výuky. V případě dlouhodobého zanedbávání školní docházky škola postupuje dle běžných postupů a spolupracuje s příslušnými orgány (OSPOD).
 Vláda schválila Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR (k dispozici zde) upravující podmínky provozu maloobchodu služeb a obecně veřejných i soukromých prostor a akcí tak, že od 13.9.2021 včetně:
o Ruší povinnost doložení OTN při plavání v rámci vzdělávání na školách, pokud jsou v prostorách, kde se plavání koná, přítomni pouze žáci jedné školy. V případě, že provozovatel zajistí oddělení prostor tak, aby žáci každé jedné školy používali jiné prostory, může se plavání bez doložení OTN účastnit více škol.
▪ Plaváním se rozumí každá výuka plavání, která je součástí vzdělávání na školách; netýká se tedy pouze povinné výuky plavání, která probíhá na základní škole, ale všech výuk plavání, které probíhají v rámci vzdělávání (např. typicky půjde o plavání na sportovních gymnáziích, ale i plavání v mateřských školách, kde se vedle toho uplatňuje také výjimka z OTN pro děti do 6 let).
▪ Tato výjimka se netýká školských zařízení.
▪ V případě, že provozovatel je schopen zajistit, aby se žáci z různých škol v prostorách nepotkali, mohou se plavání bez doložení OTN účastnit i žáci více škol.
• Jedná se především o nepotkávání se ve sprchách, šatnách a bazénu.
• Jde o to, aby se žáci různých škol v jednom čase nepotkali ve stejném prostoru.
▪ Pokud se na plavání potkají žáci z více různých škol a provozovatel nebude schopen zařídit oddělení prostor tak, aby žáci každé školy používali jiné prostory, musí se všechny osoby provozovateli prokázat OTN, jinak jim provozovatel nesmí umožnit vstup do těchto prostor.
o Ruší povinnost doložení OTN při vstupu na sportoviště ve vnitřních prostorách staveb v případě tělesné výchovy v rámci vzdělávání ve školách a školských zařízeních.
▪ Pro sportování v rámci vzdělávání ve školách a školských zařízeních tedy nejsou osoby povinny prokazovat OTN a provozovatel vnitřního sportoviště není oprávněn předložení OTN vyžadovat.
▪ Na rozdíl od plavání se tato výjimka vztahuje také na školská zařízení. Školská zařízení zájmového vzdělávání (typicky SVČ) však musí případně dodržovat zvláštní pravidla týkající se jejich činnosti (nyní platí při účasti nad 20 osob OTN bez ohledu na místo konání).
▪ Pouze na okraj upozorňujeme, že v případě tělesné výchovy konané v těchto prostorách není dále povinnost dodržovat rozestupy 1,5 metru ani u skupinových lekcí (tedy lekce s možnými rozestupy – např. jóga, aerobik) mezi jednotlivými osobami v případě škol, povinnost rozestupu ale zůstává nadále zachována u školských zařízení. Tento rozestup se nevyžaduje v případě činnosti školských zařízení u sportů, kde není možné rozestupy udržovat.
 Možnost využívání stávajících zásob testů po skončení screeningového testování
o Připomínáme, že školy si ponechávají zásoby antigenních testů z centrálních distribucí (prozatím nejméně do konce října 2021).
o Testy z těchto zásob mohou školy využít i v následujícím období v případě, že by v rámci vzdělávání realizovaly aktivitu, u které je účast podmíněna OTN (např. výuka plavání v případech, kde nebude uplatnitelná výjimka z OTN, návštěva divadla pořádaná v rámci vzdělávání). Upozorňujeme však, že v těchto případech se již neuplatní pravidlo čestného prohlášení o testu provedeném ve škole, ale je nutné test provést až na místě u provozovatele (tedy v bazénu, divadle, kině apod.) a jeho výsledek je využitelný pouze pro tento jednorázový účel. Testy však není možné využít pro soukromé účely žáků nebo zaměstnanců školy.
o Výdej rezervních testů na krajských pracovištích NPI byl v současné době – po ukončení plošného screeningového testování ve školách – pozastaven, tedy není možné je využít k výše uvedeným účelům.
MŠMT 10. 9. 2021

Národní plán podpory návratu do škol

Vážení rodiče,

školám byly přiděleny finanční prostředky, které byly poskytnuty v rámci Národního plánu podpory návratu do škol.

Tyto prostředky jsou určeny na činnosti školy vedoucí k vyrovnání vzdělávacích ztrát žáků souvisejících s výpadkem prezenční výuky z důvodu pandemie covid-19; jedná se o tyto činnosti:

o individuální doučování žáků školy,

o skupinové doučování žáků školy,

Pokud budete mít zájem o doučování pro svoji dceru/svého syna, nahlašte svůj zájem třídním vyučujícím v týdnu 13. – 17. 9. 2021.

Provoz školního klubu

Školní klub bude v provozu od 3. 9. 2021

ranní  klub:          od      6:45 hod   do     7:30 hod. (nezapisuje se do zápisního lístku!)

odpolední  klub:    od    11:20 hod   do   15:30 hod.

POZOR!

DĚTI ZE ŠKOLNÍHO KLUBU ODCHÁZEJÍ SAMOSTATNĚ. Z ORGANIZAČNÍCH DŮVODŮ NENÍ MOŽNÉ VYZVEDNUTÍ DÍTĚTE RODIČEM

Žák bude přijat do školního klubu po odevzdání řádně vyplněného zápisního lístku. Prosíme o odevzdání nejlépe 2. 9. 2021

Děti mohou ŠK navštěvovat každý den před nebo po vyučování a mezi dopoledním a odpoledním vyučováním, nebo jen v některé dny. Pro správné vyplnění časů příchodů a odchodů do zápisního lístku postupujte, prosím, při vyplňování podle přiloženého manuálu.

Odchody dětí ze školního klubu: Děti neodcházejí ze školního klubu v čase od 13:00 do 14:00 hod. z důvodu nenarušování plánovaných odpoledních činností a vycházek.

 Úplata ŠK (školní klub)

Úplatu 250 Kč na 1. pololetí uhraďte nejpozději do 30.9.2021 bezhotovostně na účet č. 171619457/0300  Variabilní číslo pro Vaše dítě je uvedeno na tomto sdělení v pravém horním rohu. Do poznámky napište jméno dítěte a ŠK. Na 2. pololetí 250 Kč uhraďte nejpozději na stejný účet do 28.2.2022.

BEZ ŘÁDNĚ VYPLNĚNÉHO ZÁPISOVÉHO LÍSTKU NEMŮŽE BÝT DÍTĚ DO ŠKOLNÍHO KLUBU PŘIJATO.

Pokud zjistíte během dne, že potřebujete své dítě ze školního klubu omluvit, nebo změnit čas jeho odchodu, omluvte ho, prosím telefonicky v ředitelně na tel. č. 731 411 536 nebo 321 784 169 a následně potvrďte písemně emailem: reditelství@zsk.cz

 

Mobil ŠK: 603 342 600

Vychovatelky ŠK: Jana Denková

                            Vladimíra Burešová

                            Petra Stará

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás upozornili na změny, které nastaly od 1. srpna 2021 v Tarifu Pražské integrované dopravy, a dotknou se celého Středočeského kraje.

Detailní přehled změn tarifu naleznete ZDE.

  • Ještě více než před změnami platí, že při pravidelném dojíždění do školy se vyplatí dlouhodobé kupony oproti krátkodobým jízdenkám.
  • Děti už mohou mít kupony jednoduše jako aplikaci v mobilu – na ten většinou dávají větší pozor než na papírovou lítačku a spíše ho neztratí. ZDE si aplikaci mohou stáhnout a koupit si na ni on-line kupony.
  • Stále platí, že žáci jezdí s 75% slevou a nárok na ni prokáží jednoduše buď občanským průkazem, průkazkou PID, potvrzeným žákovským průkazem, kartou ISIC nebo cestovním pasem. U žáků mladších 15 let stačí potvrzený žákovský průkaz.

Zahájení školního roku 2021/2022

Zahájení školního roku proběhne 1. září 2021 s ohledem na zajištění hygienických opatření takto:

Prvňáčky a jejich rodiče přivítáme v 8:00 společně se zástupci vedení města v areálu školní zahrady, vstup vraty u školní družiny.

Žáci 2. – 9. ročníku půjdou v 7:50 do svých tříd, kde je přivítají třídní učitelky a učitelé.

Činnost školy bude zahájena v souladu s právními předpisy a dle manuálu pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke COVID – 19.

Manuál pro provoz škol naleznete na: https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/08/MSMT_Manual-k-provozu-skol-a-testovani.pdf

Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.

Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy ani pohybu osob před ní.

Vstup zákonných zástupců a dalších osob do školy je v současné době omezen. Toto platí i pro rodiče prvňáčků, kteří stejně jako zákonní zástupci ostatních ročníků nebudou mít přístup do školy. Od 2. září prvňáčky převezmou u hlavního vchodu třídní učitelky s vychovatelkami, které jim pomohou s prvními krůčky ve škole.

Výjimka platí pouze pro rodiče žáků 1. – 3. ročníku,  kterým bude umožněna asistence při provádění testu u hlavního vchodu mezi šatnami před začátkem vyučování od 7:25 do 7:45.

První třídy se budou testovat 2., 6. a 9. září, ostatní ročníky 1., 6. a 9. září.

Žáci nosí ochranný prostředek (chirurgickou roušku, respirátor) ve společných prostorech školy.

V ranní družině se žáci netestují.

Testování nepodstupují žáci, kteří jsou 14 dnů po kompletní vakcinaci a  po prodělaném onemocnění COVID-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19).

Testovat se dále nemusí žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Takový test nahrazuje pouze ty termíny testování ve škole, při kterých je výsledek testu stále platný (tedy 7 dní od PCR a 3 dny od antigenního testu).

Žáci předávají potvrzení o negativním testu z odběrového místa, o dokončeném očkování nebo o prodělání COVID-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19) třídnímu učiteli.

Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k preventivnímu testování (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole ve všech prostorech školy aj.).

V případě, kdy žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku, škola neumožní žákovi osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb. V případě, že žák odmítne nosit ochranný prostředek až v průběhu poskytování vzdělávání či školských služeb, škola je povinna takového žáka izolovat od ostatních osob a kontaktovat zákonného zástupce.