Organizace výuky od 4. 1. 2021

Prezenční výuka bude probíhat v prvních a druhých třídách,

ostatní ročníky budou na distanční výuce, informace obdrží prostřednictvím třídních stránek. 

Je povinnost nosit roušky pro všechny osoby pohybující se ve škole po celou dobu pobytu ve škole. Doporučujeme dětem mít jednu roušku na výuku a druhou do družiny.

Ráno mohou žáci vstupovat do školy od 6:00 bočním vchodem školní družiny. Čas do 7:00 stráví odděleně dle tříd v učebnách přízemí prvního stupně, kde bude dohlížet jedna vychovatelka. Poté další vychovatelka odvede do prvního poschodí ty žáky, kteří tam mají kmenové učebny. Nejedná se o klasický provoz ŠD, ale o režim podobný přestávkám. 

Vzhledem k nutnosti co nejvíce oddělovat jednotlivé třídy prosíme o dodržování rozestupů před hlavním vchodem. Do školy budou třídy vstupovat dle následujícího rozpisu:

1.A – 7:30, 1.B – 7:32, 1.C – 7:34

2.A – 7:36, 2.B – 7:38, 2.C – 7:40

Žáci, kteří přijdou později, musí dodržovat odstup od ostatních minimálně 2 metry. 

Při vstupu do třídy si všichni umyjí ruce a použijí dezinfekci.

Výuka začíná v 7:50 a bude probíhat dle rozvrhu včetně odpoledního vyučování. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání, teorie hudební a tělesné výchovy bude vhodně zakomponována do výuky. Lze je nahradit vycházkou. Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.

Na oběd budou prvňáčci odcházet po třídách od 11:10 pod dohledem třídních učitelek. Ti, kteří na oběd ani do ŠD nechodí, vyčkají s paní asistentkou do 11:20 a potom samostatně odcházejí ze školy.

Druháci odcházejí na oběd od 11:25, do jídelny děti odvádí třídní učitelka. Žáci, kteří nechodí na oběd, v uvedený čas odcházejí do šatny. 

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy. Žáci budou sedět v prostoru vymezeném pro jednu třídu.

Z jídelny odvádí družinové děti vychovatelka, nedružinové děti třídní učitelka do šatny. 

Upozorňujeme rodiče, že žáci nenavštěvující školní družinu odcházejí ze školy samostatně –  nikdo s nimi nestojí u dveří a nečeká, až si dítě někdo vyzvedne.

I ve školní družině je povinnost zachovat homogenní skupiny, takže se žáci z různých tříd  nesmějí míchat. 

Provoz školní družiny je odpoledne do 16:00, do 17:00 mohou žáci čekat ve třídách stejně jako ráno. Dohled nad žáky jako o přestávkách. 

Odpoledne budou žáci vycházet bočním vchodem. Rodiče budou zvonit na třídy dle rozpisu umístěného na dveřích.