ZÁPIS  K  POVINNÉ  ŠKOLNÍ  DOCHÁZCE  PRO  ŠKOLNÍ  ROK  2021/2022

Vážení rodiče předškoláků,

vyhlášený termín zápisu se ruší. Zápis do prvních tříd bude probíhat dle metodického doporučení MŠMT bez osobní přítomnosti dětí i zákonných zástupců.

Podle metodického doporučení MŠMT pro organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních pro školní rok 2021/2022 zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy. Zápis v naší škole se uskuteční v termínu 12. – 30. 4. 2021. Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

  • do datové schránky školy
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce
  • poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
  • případně osobním podáním do schránky umístěné u hlavního vchodu školy (za prvními skleněnými dveřmi, schránka přístupná pondělí až pátek 8:00 – 18:00)

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

Pokud to situace po ukončení mimořádných opatření dovolí, uspořádáme setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy.

Žádost o přijetí si můžete od 8. 4. 2021 stáhnout z našich webových stránek nebo vyzvednout u schránky u hlavního vchodu školy v pondělí až pátek 8:00 – 18:00.

Pokud zákonný zástupce použije žádost vlastní, musí tato obsahovat  náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 a § 45 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. Zákon správní řád.

Zákonní zástupci, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky si

žádost o odklad mohou od 8. 4. 2021 stáhnout z našich webových stránek nebo vyzvednout u schránky u hlavního vchodu školy v pondělí až pátek 8:00 – 18:00. Přílohou žádosti musí být doporučení z pedagogicko psychologické poradny a od odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Žadatel o odklad zároveň podává žádost o přijetí.

Dětem, pro které naše škola není spádová, nemůžeme z kapacitních důvodů zaručit přijetí. Doporučujeme podání přihlášky ve spádové škole.

Další informace k zápisu naleznete v pravé části stránek v sekci Aktuálně.