Zahájení školního roku 2021/2022

Zahájení školního roku proběhne 1. září 2021 s ohledem na zajištění hygienických opatření takto:

Prvňáčky a jejich rodiče přivítáme v 8:00 společně se zástupci vedení města v areálu školní zahrady, vstup vraty u školní družiny.

Žáci 2. – 9. ročníku půjdou v 7:50 do svých tříd, kde je přivítají třídní učitelky a učitelé.

Činnost školy bude zahájena v souladu s právními předpisy a dle manuálu pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke COVID – 19.

Manuál pro provoz škol naleznete na: https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/08/MSMT_Manual-k-provozu-skol-a-testovani.pdf

Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.

Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy ani pohybu osob před ní.

Vstup zákonných zástupců a dalších osob do školy je v současné době omezen. Toto platí i pro rodiče prvňáčků, kteří stejně jako zákonní zástupci ostatních ročníků nebudou mít přístup do školy. Od 2. září prvňáčky převezmou u hlavního vchodu třídní učitelky s vychovatelkami, které jim pomohou s prvními krůčky ve škole.

Výjimka platí pouze pro rodiče žáků 1. – 3. ročníku,  kterým bude umožněna asistence při provádění testu u hlavního vchodu mezi šatnami před začátkem vyučování od 7:25 do 7:45.

První třídy se budou testovat 2., 6. a 9. září, ostatní ročníky 1., 6. a 9. září.

Žáci nosí ochranný prostředek (chirurgickou roušku, respirátor) ve společných prostorech školy.

V ranní družině se žáci netestují.

Testování nepodstupují žáci, kteří jsou 14 dnů po kompletní vakcinaci a  po prodělaném onemocnění COVID-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19).

Testovat se dále nemusí žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Takový test nahrazuje pouze ty termíny testování ve škole, při kterých je výsledek testu stále platný (tedy 7 dní od PCR a 3 dny od antigenního testu).

Žáci předávají potvrzení o negativním testu z odběrového místa, o dokončeném očkování nebo o prodělání COVID-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19) třídnímu učiteli.

Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k preventivnímu testování (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole ve všech prostorech školy aj.).

V případě, kdy žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku, škola neumožní žákovi osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb. V případě, že žák odmítne nosit ochranný prostředek až v průběhu poskytování vzdělávání či školských služeb, škola je povinna takového žáka izolovat od ostatních osob a kontaktovat zákonného zástupce.