Informace k otevření školy od 25. května pro vzdělávání žáků prvního stupně formou školních skupin

Účast žáků nebude povinná, i nadále bude pokračovat distanční výuka.

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními. Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními. Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Do školy může přijít pouze zdravý žák. Podmínkou jeho nástupu do školy je podepsání čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Rodiče se zároveň zavazují, že neprodleně oznámí ředitelství školy změnu ve výše uvedených údajích. Pokud zákonný zástupce dané dokumenty nepodepíše a při vstupu do školy nepředloží, nebude žákovi vstup do školy umožněn. Zde je odkaz na čestné prohlášení.

 Prohlášení si můžete také vyzvednout u hlavního vchodu školy za prvními dveřmi.

Pedagogové vyzvednou žáky před školou po skupinách ve stanoveném čase. Časový rozpis bude stanoven až po 18. 5., kdy bude znám počet přihlášených žáků. Pedagogové odvedou žáky do šatny a do tříd, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.

Vzdělávací aktivity na 1. stupni budou rozděleny na dopolední a odpolední část (max. do 16:00). Obsah vzdělávání dopolední části vychází z obsahu školního vzdělávacího  programu. Jedná se především o aktivity, které jsou žákům zadávány i formou vzdělávání na dálku. Obsah vzdělávání odpolední části přiměřeně vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny. Ranní družina nebude poskytována. Výuka tělesné výchovy v běžné podobě není možná.

Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny max. 15 žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků. Přednostně budou vytvořeny skupiny ze žáků jednoho ročníku. Složení skupin žáků se stanoví po 18. 5. (uzavření přihlášek) a je neměnné po celou dobu do 30. 6. 2020. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020. Vzdělávací aktivity zajišťují pedagogičtí pracovníci – učitelé, vychovatelé, asistenti pedagoga. Pedagogičtí zaměstnanci přidělení ke skupině se nebudou měnit.