Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 bude postupovat podle vyhlášky č. 211/2020 Sb.:

 • 1

Hodnocení žáků

(1) V základním vzdělávání, středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři vychází hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020

 1. a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy,
 2. b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy, a
 3. c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

(2) Pravidla ve školním řádu nebo pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků schválená školskou radou, která jsou v rozporu s odstavcem 1 nebo která neumožňují hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 podle odstavce 1, se nepoužijí.

 • 2

Zkoušky a komisionální zkoušky

Pokud se pro hodnocení žáka koná zkouška nebo komisionální přezkoušení stanovené právními předpisy nebo zkouška vyplývající z individuálního vzdělávacího plánu, není jejich konání a hodnocení žáka na jejich základě touto vyhláškou dotčeno.

 

29. 5. 2020                                                           Hana Borová, řed. školy

Konzultace pro žáky druhého stupně

Dle pokynu MŠMT bude žákům druhého stupně umožněna přítomnost ve škole od 8. 6. 2020. Aktivity budou probíhat formou skupinových konzultací ve skupinách do 15 žáků zpravidla 1x  týdně. Skupiny budou sestaveny ze žáků jednoho ročníku. Složení skupin bude možné upřesnit až po přihlášení žáků, kdy budeme znát přesné počty. 

Vstup do školy bude organizován po skupinách v 7:55 a 8:00. Aktivity budou probíhat do 12:10. Jedna hodina bude věnována třídnickým záležitostem, následovat budou hodiny s vyučujícími jednotlivých předmětů navazující na vzdělávání na dálku, které budou sloužit k objasnění a upřesnění učiva. Lze také předat vyučujícím práci, kterou žáci nedokázali dálkově odeslat. 

Žáci, jejichž rodinný příslušník patří do rizikové skupiny a nemohou se proto účastnit skupinových aktivit, mohou požádat o individuální konzultace. Každý vyučující bude mít stanoveno jedno odpoledne, kdy se bude žákům věnovat. Konzultaci je nutno předem objednat.

Pro přítomnost žáků ve škole platí Soubor hygienických pokynů pro školy a školská zařízení, aktualizovaná verze pro ZŠ z 27. 5. 2020, dostupné z:

https://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss

Zde lze také stáhnout čestné prohlášení, které žáci předloží před vstupem do školy. Čestné prohlášení je vyvěšeno také na našem webu a v listinné podobě si ho můžete vyzvednout u hlavního vchodu školy za prvními dveřmi ve všední dny od 7:30 do 16:00.

Harmonogram všech aktivit bude zveřejněn 4. 6. 2020.

Informace k otevření školy od 25. května pro vzdělávání žáků prvního stupně formou školních skupin

Účast žáků nebude povinná, i nadále bude pokračovat distanční výuka.

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními. Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními. Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Do školy může přijít pouze zdravý žák. Podmínkou jeho nástupu do školy je podepsání čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Rodiče se zároveň zavazují, že neprodleně oznámí ředitelství školy změnu ve výše uvedených údajích. Pokud zákonný zástupce dané dokumenty nepodepíše a při vstupu do školy nepředloží, nebude žákovi vstup do školy umožněn. Zde je odkaz na čestné prohlášení.

 Prohlášení si můžete také vyzvednout u hlavního vchodu školy za prvními dveřmi.

Pedagogové vyzvednou žáky před školou po skupinách ve stanoveném čase. Časový rozpis bude stanoven až po 18. 5., kdy bude znám počet přihlášených žáků. Pedagogové odvedou žáky do šatny a do tříd, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.

Vzdělávací aktivity na 1. stupni budou rozděleny na dopolední a odpolední část (max. do 16:00). Obsah vzdělávání dopolední části vychází z obsahu školního vzdělávacího  programu. Jedná se především o aktivity, které jsou žákům zadávány i formou vzdělávání na dálku. Obsah vzdělávání odpolední části přiměřeně vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny. Ranní družina nebude poskytována. Výuka tělesné výchovy v běžné podobě není možná.

Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny max. 15 žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků. Přednostně budou vytvořeny skupiny ze žáků jednoho ročníku. Složení skupin žáků se stanoví po 18. 5. (uzavření přihlášek) a je neměnné po celou dobu do 30. 6. 2020. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020. Vzdělávací aktivity zajišťují pedagogičtí pracovníci – učitelé, vychovatelé, asistenti pedagoga. Pedagogičtí zaměstnanci přidělení ke skupině se nebudou měnit. 

Informace o obnovení osobní přítomnosti žáků ve škole a jejich podmínkách

Na základě usnesení vlády ze dne 30. dubna 2020 č. 491 vydalo MŠMT Soubor hygienických pokynů k ochraně zdraví a provozu základních škol v období do konce školního roku 2019/2020

ke stažení na:

http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy; v případě žáků 9. ročníku do 7. 5. 2020, v případě žáků 1. stupně do 18. 5. 2020.

Při prvním vstupu do školy žák odevzdá čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s vymezením osob s rizikovými faktory – viz příloha Čestné prohlášení. Prohlášení si můžete také vyzvednout u hlavního vchodu školy za prvními dveřmi. Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Při cestě do školy a ze školy a při pohybu před školou se na žáky a všechny osoby vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména: 

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky.
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti). 

Podmínky pobytu ve škole

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. 
 • Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami. 
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. 
 • Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat. 
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy. 
 • Neprodleně po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem). 
 • Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné
 • Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15,  jeden žák v lavici. 
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
 • Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku. 
 • Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě. 
 • Po skončení vzdělávacích aktivit zajistí pedagogický pracovník plynulý odchod žáků ze školy při dodržení stanovených hygienických pravidel v určený čas.

Následují informace pro žáky 9. ročníku. Upřesňující informace pro žáky 1. – 5. ročníku zveřejní škola ve druhém květnovém týdnu.

Specifika pro žáky 9. ročníku připravující se na přijímací zkoušky na střední školy 

v době od 11. 5. 2020 

 • V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky. 
 • Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny pouze žáky 9.ročníků. 
 • Maximální počet žáků ve skupině je 15. 
 • Složení skupin je neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020. 
 • Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků, pokud je to nezbytné ve vztahu k přípravě na přijímací zkoušky. 
 • Obsahem je učivo především z předmětů přijímací zkoušky, cílem je příprava na přijímací zkoušku. 

Časový rozsah a organizace: 

Vzdělávací aktivity budou probíhat ve dnech pondělí, středa, pátek od 7:50 do 11:25.

Registrační číslo k zápisu do ZŠ

Vážení zákonní zástupci budoucích prvňáčků,

registrační číslo Vašeho dítěte vám bude sděleno prostřednictvím ředitelství školy sms zprávou nebo emailovou zprávou po obdržení a zaregistrování žádosti o přijetí po ukončení zápisu (29. 4. 2020). Vaše dítě bude pod tímto číslem uvedeno na seznamu přijatých/nepřijatých žáků, který bude po ukončení zápisového období zveřejněn na stránkách školy a u hlavního vchodu školy.

V současné době společně se zřizovatelem pracujeme na navýšení kapacity školy, abychom mohli přijmout všechny spádové děti.

Vážení rodiče,

25. 5. 2020 se základní školy v republice zřejmě otevřou pro žáky 1. stupně. 

Podrobný manuál má být zveřejněn koncem dubna. Poté vás budeme informovat 

o postupu na naší škole. 

Děkujeme vám za vaši podporu, kterou škole vyjadřujete a za to, jak se věnujete 

vzdělávání svých dětí.